2023-01-19:
Kvällens föredrag hölls av Anders Sjöland adj. professor i tillämpad kärnfysik i Lund med arbete inom Svensk Kärnbränslehantering och delegat i IAEA, OECD/NEA mm.
Vi fick en exposé över svensk hantering av kärnkraft både civil och militär med beskrivning av hur Sverige varit långt framme med sin utveckling under 1950-talet för att sedan under främst 1980- och 90-talen fattat långtgående beslut om nedtrappning av energiproduktionen från kärnkraftverken. Därefter fortsatte Anders att redogöra för dagens situation med den energibrist och rusande elpriser som vi alla känner av.
Till sist diskuterades de sk SMR, Small Modular Reactors, som möjliga konstruktioner för en framtida elkraftsförsörjning baserad på just sådana små kärnkraftverk.