Klubbanteckningar 23-06-08

Bästa medlemmar
 
Klubbmöte 8/6: Vid kvällens möte, det sista för den här säsongen, lyssnade vi till vår egen Annika Annerby Jansson beskriva hur vår egen region blev en region.
 
Det var vid den här tidpunkten, 1990-tal, två län i Skåne, Malmöhus- och Kristianstads län dessutom Malmö stad som skulle styras på ett för innevånarna så optimalt sätt som möjligt. Annika beskrev livfullt hur kaotiskt det var med alla olika styrande och beslutande hierarkier och organ inom kommunal, landstings- och statlig förvaltning som i bästa fall skulle samordnas eller åtminstone gå i samma riktning.
 
I Skåne växte en politisk enad front fram där alla drog åt samma håll i alla partier, i kommunerna, i landstingen, inom näringsliv, organisationer, fackliga rörelsen samt enskilda debattörer för att få fram en lösning.
Ur detta bildades den sk. Fempartsgruppen som gjorde en hemställan till regering och riksdag om förändrad Regional uppgiftshantering.
 
1996 togs så ett riksdagsbeslut om att Skånes två län och Västra Götalands tre län skulle få bilda regioner. 1999 bildas Region Skåne på försök och 2002 förlängdes försöket.
Sammanslagningen gick utefter två spår: de tre sjukvårdshuvudmännen gick samman och Skånestyrelsen bildades för att planera ett enat Skåne inom trafik, miljö, näringsliv, högre utbildning, forskning mm. Denna styrelse, egentligen en förening, arbetade utan formellt mandat
men alla agerade som om det fanns. Denna period var enligt Annika en rolig, kreativ och problemlösande tid.
 
Efter 2002 fick Region Skåne ansvar för regional utveckling, näringslivsutveckling, miljö, turism, kultur, folkhälsa och infrastruktur. Regionen företräder Region Skåne och skåningarna gentemot stat och omvärld.
 
2019 1/1 blev alla gamla landsting regioner efter ett flertal utredningar som inte ledde till någonting. Skåne, Västra Götaland och Halland fick då ett övergripande uppdrag att ansvara för regionplanering.
 
Därefter beskrev Annika i korta ordalag om uppdraget som regionfullmäktigeordförande som hon innehar sedan senaste valet. Rollen kan likas vid talmannens "The Glory but not the Power". Uppdraget innefattar besök av ambassadörer, utlandsdelegationer, internationell verksamhet, marknadsföring av regionen och kontaktperson.
Regionfullmäktige samlas i Kristianstad.
 
 
Nästa gång vi ses är på Täppans koloniområde för Presidentskiftet onsdagen den 14/6 kl 18.00. Då tar Mikael Qvarford över klubban.
 
Tack för mig med vänliga hälsningar
 
 
Barbro Strömberg
President Rotary St Knut
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile